נדרש לצרף לטופס:
*צילום רישיון נהיגה בתחבורה משני הצדדים (כקובץ אחד)
*צילום ת.ז. כולל הספח בו מופיעה הכתובת (כקובץ אחד)
*צילום רישיון נהיגה ספורטיבית (במידה ויש)
*קורות חיים
*אסמכתא על השתתפות בששה מרוצים לפחות

(בענף בו רוצים להדריך)

לתשלום דמי הרשמה 

טופס רישום - קורס מדריך ומאמן 2021

*
*
*
*
*
*
*
*
*

מסמכים

*
**
*
*
*

פסקה

הסדרי תשלום והתחייבות

דמי הרישום בסך 200 ש"ח ישולמו דרך הקישור המצורף.

דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול ע"י הנרשם.
תשלום דמי הרישום יקוזזו מעלות הקורס.

את התשלום לקורס ניתן לפרוס לעד 3 תשלומים


 
 
התחייבות והצהרה

הנני מתחייב\ת למלא אחר תקנות המכללה ולעמוד בכל החלטותיה במהלך לימודי במכללה ובהקשר לכך.
הנני מתחייב\ת לשלם במלואם ובמועד את התשלומים כפי שנקבעו. אם לא אעמוד בתשלומים במלואם או במועד שהוסכם, תהיו רשאים להפסיק את לימודי, מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אחר ומבלי שיהייה בכך לפטור אותי מתשלום על פי כללי המכללה בתוספת ריבית פיגורים בשיעור שיקבע ע"י המכללה באותה העת.
ידוע לי והנני מסכים כי תוכנית הלימודים כפופה לשינויים, לרבות החלפת מרצים.
ידוע לי ואני מאשר כי פרטי ההתקשרות עמי (טלפון נייד\ כתובת דו"אל) ישמשו את המכללה למשלוח דיוורים פרסומיים  ומידע, כל עוד לא אודיע לה בכתב אחרת. 
ידוע לי כי המכללה תפעל מול הרשות לנהיגה ספורטיבית לטובת הנפקת תעודת ההסמכה וכי לא תוכל לעשות זאת, אלה באם העברתי אליה את כל המסמכים כפי שידרש.
לאחר שקראתי את כתב התחייבות זה ואת כל המידע הנוגע לקורס ובהנתי את תוכנם והמשמעויות הנובעות מכך, הנני מאשר מרצוני החופשי - דיגיטאלית את הסכמתי והתחייבותי לאמור.